0   książek
 
Kategorie
Bestsellery
Polityka prywatności i warunki przetwarzania danych osobowych

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

  1. I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

1) realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

2) zawarcie oraz realizacja umowy między ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

3) informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi wydarzeniami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze,

4) marketing bezpośredni,

5) przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,

6) raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,

7) weryfikacja zdolności płatniczych,

8) profilowanie danych - w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.:

- przez czas wykonania tych obowiązków,

- przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,

- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

  1. II. Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?

1) NIP

2) PESEL

3) adres zamieszkania

4) adres do korespondencji

5) adres poczty e-mail

- w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

III. Przekazywanie danych

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

- pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,

- świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,

- świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).

IV. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

1) udzielenia informacji o przetwarzanych danych,

2) wydania kopii przetwarzanych danych,

3) niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,

4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

5) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

6) niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,

7) przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

  1. V. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów - mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

VI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontynuuj